جزئیات خبر

سه شنبه 28 بهمن 1399

تحلیل بنیادی پتروشیمی پردیس(شپدیس)

✅مفروضات
دلار23 هزار تومان
اوره 230 دلار فوب ایران
نرخ گاز 9 سنت
نرخ گاز سوخت 50 درصد گاز خوراک
سود هرسهم سال مالی منتهی به 16124=1400/6/31ریال