• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  7,321 7,320
  -2.75
  16,163,680
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  11,356 11,692
  4.99
  213,197
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  20,196 20,167
  0.25
  6,662,044
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  8,547 8,498
  0.09
  6,315,152
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  5,979 6,053
  5
  29,049,256
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  6,173 6,190
  0.37
  13,468,241
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,617 3,617
  4.99
  23,613,450
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  21,713 22,025
  1.96
  13,690,253
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  4,539 4,610
  -2.29
  55,592,104
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,919 3,999
  2.02
  6,016,556
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  24,033 24,033
  5
  4,483,104
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  6,007 6,000
  -0.53
  6,563,132
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  3,245 3,214
  -1.2
  19,669,490
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  4,599 4,529
  -3.92
  64,753,127
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  7,125 7,178
  4.5
  188,746,529
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  38,342 38,361
  5
  277,666
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,326 3,409
  3.84
  53,678,084
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  620 628
  0
  340,059,412
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  515 513
  -1.16
  831,705,334
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  6,711 6,639
  -4.99
  8,134,140
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  6,448 6,550
  -1.22
  20,017,156
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  13,083 13,100
  0.04
  628,650
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  14,825 14,790
  -0.18
  2,043,423
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  49,508 50,000
  0.55
  407,600
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  37,999 38,040
  -1.4
  1,289,877
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  12,693 12,698
  -0.45
  5,036,031
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  13,311 13,404
  -2.56
  7,162,021
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  9,564 9,677
  4.99
  9,293,619
 • فلزات اساسی
  فخاس
  16,583 16,500
  -1.28
  313,530
 • فلزات اساسی
  فخوز
  11,422 11,422
  -5
  5,126,076
 • فلزات اساسی
  فولاد
  3,844 3,820
  -2.38
  163,862,388
 • فلزات اساسی
  فروس
  18,580 18,799
  3.52
  5,056,561
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,477 5,621
  4.99
  21,210,263
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  4,091 4,109
  -0.17
  19,337,903
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  7,970 8,150
  2.08
  14,570,617
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  7,853 7,790
  -0.45
  15,196,306
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  14,008 13,950
  -1.64
  18,314,966
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,851 5,863
  -0.56
  25,805,258
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  18,700 18,522
  -0.82
  721,835
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  6,118 6,134
  -0.29
  3,972,129
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  24,513 24,513
  5
  599,890
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  72,648 72,648
  5
  751,898
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  13,677 13,899
  4.17
  1,861,297
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,520 3,577
  2.26
  4,142,169
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  6,907 6,866
  -2.35
  3,249,693
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  17,254 17,140
  -4.17
  8,786,758
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,996 5,010
  4.99
  3,901,201
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  3,184 3,194
  2.7
  14,971,944
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  10,192 10,196
  4.99
  21,798,603
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  5,639 5,575
  0
  45,786,558
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  12,116 12,200
  -1.51
  26,856,307
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  17,804 17,900
  5
  13,898,113
 • مخابرات
  اخابر
  5,739 5,710
  -2.69
  68,964,591
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  26,298 26,002
  -4.32
  2,014,638
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  11,754 11,590
  -0.93
  2,370,095
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  2,728 2,744
  4.97
  12,934,232
 • فلزات اساسی
  فملی
  7,673 7,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  6,850 6,925
  0.01
  3,224,810
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  9,291 9,135
  -1.21
  6,762,713
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  27,728 27,800
  -0.42
  2,003,164
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  8,817 8,817
  4.99
  1,460,257
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  29,669 30,139
  4.93
  798,086
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  18,024 18,101
  -1.17
  1,884,587
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  10,467 10,325
  -1.64
  6,250,233
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,825 3,830
  4.99
  269,960,367
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  22,760 22,800
  -0.35
  719,681
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  8,435 8,390
  -2.03
  3,762,431
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  18,691 18,718
  0.71
  4,719,351
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  9,570 9,699
  4.99
  37,266,435
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  9,806 9,926
  4.99
  18,828,586
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  91,507 91,600
  -4.68
  1,210,506
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  24,261 24,379
  5
  6,291,270
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  6,355 6,420
  -0.59
  19,133,311
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  40,711 40,000
  -4.36
  3,328,653
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  13,108 13,052
  -2.41
  3,222,149
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  2,364 2,370
  1.37
  59,256,935
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  9,861 9,800
  -4.96
  6,253,539
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,490 2,491
  -1.15
  93,951,785
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  3,034 3,046
  5
  29,489,370
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  18,449 18,702
  10.25
  7,353,757
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  12,013 11,980
  1.35
  1,056,002
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  5,111 5,106
  -0.2
  16,045,808
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  6,633 6,577
  -5
  6,641,909
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  10,277 10,300
  -4.17
  14,328,297
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  6,454 6,503
  0.63
  6,391,869
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  7,174 7,298
  -0.84
  39,170,952
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  26,263 26,641
  5
  1,192,566
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  10,996 10,950
  -2.11
  2,358,617
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  15,554 15,823
  5
  4,798,180
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  11,959 12,111
  0.06
  4,749,125
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  14,035 14,133
  5
  3,306,372
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  8,592 8,775
  4.99
  1,873,484
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  8,159 8,210
  -1.79
  5,137,227
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  4,170 4,151
  2.04
  6,507,879
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,739 3,720
  0.13
  15,075,411
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,554 2,626
  5
  93,531,220
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  4,412 4,406
  0
  3,488,192
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  7,627 7,697
  4.99
  5,035,545
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  3,838 3,838
  4.98
  2,807,771
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  3,601 3,688
  4.98
  20,977,581
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  13,361 13,477
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  5,757 5,820
  4.26
  5,330,354
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  22,089 22,482
  5
  5,231,685
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  9,873 9,865
  -1.71
  1,594,720
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  11,065 10,980
  -1.55
  5,742,668
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  4,565 4,573
  4.98
  24,817,293
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  4,730 4,760
  -0.04
  3,787,044
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  13,039 13,184
  -0.33
  433,134
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  26,042 25,984
  -1.72
  1,317,347
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  6,979 6,979
  4.99
  109,085,662
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  5,816 5,971
  4.99
  6,123,501
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  9,680 9,720
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  12,432 12,455
  5
  30,021,707
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  6,310 6,341
  4.98
  110,706,005
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  12,334 12,680
  -0.74
  4,574,609
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,643 8,600
  -1.42
  7,527,035
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  8,966 9,360
  1.78
  19,141,843
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,836 2,877
  5
  168,843,020
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,755 4,797
  -1.26
  9,400,680
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  11,691 11,765
  -0.66
  950,301
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  24,410 24,300
  1.21
  3,419,752
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  7,248 7,190
  -2.72
  12,878,375
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  7,769 7,699
  -1.91
  3,889,287
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  2,465 2,473
  -0.88
  85,930,670
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  4,799 4,746
  -2.87
  18,229,570
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  27,045 27,060
  -1.19
  842,304
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  8,422 8,432
  4.99
  3,938,875
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  25,000 25,054
  5
  3,111,637
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  13,452 13,413
  -4.99
  4,450,070
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  9,827 9,901
  2.12
  7,222,810
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  16,639 16,553
  -2.15
  1,212,878
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  23,732 23,732
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  24,836 24,918
  5
  4,684,088
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  23,732 23,732
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  8,595 8,608
  4.99
  5,853,909
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  40,362 40,400
  2.31
  1,920,736
 • فلزات اساسی
  فایرا
  9,802 9,666
  -0.2
  5,794,805
 • فلزات اساسی
  فمراد
  34,960 35,084
  5
  1,788,282
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  10,985 11,011
  5
  3,072,319
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  42,423 42,278
  -1.79
  271,876
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  28,585 29,232
  5
  1,604,251
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  10,501 10,665
  4.99
  10,407,108
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,386 4,362
  -4.99
  41,536,154
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  113,937 113,962
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  9,551 9,400
  -0.18
  6,924,543
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,699 6,650
  -0.79
  9,671,234
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  27,342 27,370
  5
  521,214
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  14,063 14,191
  4.99
  1,754,121
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  5,760 5,801
  2.49
  20,531,404
 • منسوجات
  نبروج
  5,089 5,342
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,481 2,490
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  40,911 40,798
  -4.71
  3,135,488
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  4,229 4,209
  -1.77
  8,265,301
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  38,459 38,945
  5
  4,338,073
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  35,382 34,929
  -1.51
  950,039
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  16,682 16,790
  -0.08
  4,377,208
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  22,935 23,001
  -1.02
  1,076,803
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  9,685 9,800
  4.89
  7,924,773
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  105,879 107,000
  -3.06
  202,792
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  79,498 81,008
  5
  294,530
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  11,572 11,643
  5
  1,184,010
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  27,639 27,700
  2.95
  2,294,112
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  38,249 38,808
  5
  2,410,872
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  31,411 31,500
  0.83
  943,674
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  18,616 18,617
  0.47
  1,769,227
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  10,666 10,660
  -3.13
  13,003,028
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  50,606 49,999
  -1.67
  245,499
 • فلزات اساسی
  فجر
  21,441 21,421
  -5
  2,314,826
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  4,139 4,100
  -3.96
  8,219,966
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  5,892 5,899
  -1.55
  8,380,884
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  15,556 15,713
  5
  2,522,135
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  62,396 62,396
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  55,275 55,369
  5
  545,834
 • قند و شکر
  قزوین
  18,399 18,491
  4.32
  1,243,395
 • قند و شکر
  قهکمت
  19,989 20,738
  5
  39,616
 • قند و شکر
  قشهد
  17,778 17,940
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  17,880 18,108
  5
  2,916,551
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  85,935 85,750
  -1.87
  51,413
 • قند و شکر
  قمرو
  28,644 28,939
  -0.01
  526,790
 • قند و شکر
  قنیشا
  13,875 13,940
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  26,178 26,485
  6.1
  2,186,673
 • قند و شکر
  قپیرا
  51,808 52,107
  5
  110,359
 • قند و شکر
  قثابت
  24,933 24,933
  5
  1,197,812
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  35,539 35,539
  5
  1,412,183
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  18,940 19,300
  1.81
  4,841,673
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  22,234 22,300
  -0.69
  1,106,519
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  14,223 14,585
  2.28
  6,098,523
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  8,204 8,165
  7.15
  11,022,861
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,348 3,343
  -1.59
  8,714,892
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  10,332 10,248
  -1.36
  33,534,209
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  8,368 8,372
  4.99
  2,690,475
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  9,630 9,631
  4.99
  14,613,635
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  31,002 31,000
  0.01
  1,041,998
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  58,692 58,759
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  14,741 14,832
  5
  1,709,584
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  32,926 33,000
  -2.19
  659,228
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  52,053 52,053
  5
  45,522
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  25,611 25,954
  5
  2,311,693
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  49,783 49,783
  5
  1,283,208
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  7,240 7,361
  4.99
  6,802,217
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  12,647 12,708
  5
  5,375,386
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  34,363 34,830
  1.66
  959,696
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  62,214 61,650
  -0.77
  2,481,819
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  15,784 15,784
  5
  255,819
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  8,187 8,187
  4.99
  15,402,580
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  21,835 21,835
  5
  748,787
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  50,865 51,091
  5
  586,909
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  43,579 42,470
  -5
  955,684
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  17,009 17,186
  5
  2,965,013
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  51,284 51,903
  1.49
  233,382
 • فلزات اساسی
  فلوله
  15,346 15,399
  -0.64
  5,303,179
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  7,010 7,110
  4.99
  16,561,980
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  16,493 16,690
  2.92
  1,774,539
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  4,405 4,357
  -2.94
  59,199,558
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  4,600 4,692
  4.99
  24,391,235
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  3,798 3,935
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  42,355 42,793
  -3.6
  2,127,785
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  8,484 8,751
  3.75
  10,088,721
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  14,262 14,325
  5
  2,828,251
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  48,959 48,600
  -1.7
  57,066
 • منسوجات
  نمرینو
  36,439 36,439
  5
  156,745
 • فلزات اساسی
  فنوال
  6,654 6,702
  5
  7,630,647
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  26,397 26,495
  1.23
  834,666
 • فلزات اساسی
  فنورد
  55,226 55,942
  5
  171,650
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  77,161 77,161
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  15,909 16,024
  5
  3,242,175
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  40,459 40,597
  5
  2,085,227
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  4,204 4,244
  5
  41,528,934
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  3,120 3,148
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  13,803 14,009
  -9.8
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  38,426 38,399
  1.2
  851,737
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  26,462 26,473
  1.06
  830,475
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  24,567 24,000
  0.64
  2,885,516
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  13,929 14,001
  -0.07
  2,672,725
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,897 1,895
  -1.1
  164,344,560
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  4,375 4,441
  2.26
  7,313,245
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  67,647 67,653
  5
  1,584,895
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  28,741 29,466
  5
  839,156
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  27,753 27,760
  5
  119,372
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,498 3,504
  4.97
  49,076,762
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  9,117 9,200
  2.51
  3,543,853
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  10,072 9,751
  -1.61
  630,245
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  14,835 15,134
  5
  1,240,621
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  21,874 22,200
  -0.09
  997,671
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  47,843 46,900
  -0.85
  668,854
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  16,293 16,304
  5
  1,805,098
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  4,365 4,438
  0.09
  11,398,589
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  19,595 20,344
  5
  106,681
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  61,866 62,486
  5
  63,316
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  13,459 13,459
  4.99
  7,745,652
 • فلزات اساسی
  فسپا
  20,203 20,197
  1.89
  3,003,738
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  97,056 96,393
  -5
  492,502
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  28,660 28,818
  5
  2,556,274
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  31,541 31,599
  0.02
  861,421
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  10,262 10,537
  4.99
  3,577,078
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  24,833 24,835
  5
  3,216,818
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  9,159 9,159
  5
  251,843
 • قند و شکر
  قشکر
  21,552 21,913
  5.33
  2,935,886
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  13,928 13,928
  5
  687,961
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  10,096 10,201
  4.99
  5,303,228
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  113,642 113,274
  -5
  284,678
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  10,164 10,280
  2.77
  1,084,390
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  6,278 6,300
  -2.6
  11,432,604
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,847 2,880
  4.2
  270,648,175
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  10,697 10,697
  5
  748,238
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  34,132 34,213
  -0.66
  362,849
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  69,749 70,077
  5
  883,159
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  6,256 6,361
  3.45
  5,236,945
 • فلزات اساسی
  فسرب
  32,018 33,154
  4.11
  3,178,654
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  25,674 25,774
  5
  1,996,643
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  59,920 59,140
  -3.84
  439,436
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  158,329 160,000
  1.98
  101,832
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  13,764 13,919
  4.99
  2,396,524
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  2,571 2,585
  5
  125,362,323
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  54,136 55,900
  -0.16
  941,832
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  36,112 36,112
  5
  336,347
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  79,231 79,131
  -4.01
  110,671
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  25,163 25,305
  11.2
  2,200,436
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  30,891 30,956
  5
  3,201,867
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  20,208 19,899
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  18,590 18,700
  3.18
  2,271,390
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  24,935 25,040
  5
  2,519,483
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  8,599 8,426
  -0.01
  3,032,939
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  10,728 10,755
  5
  4,277,597
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  3,466 3,560
  4.98
  32,581,170
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  6,972 6,972
  5
  410,817
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  2,284 2,300
  1.19
  71,389,252
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,826 3,848
  4.99
  26,603,744
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  5,329 5,490
  4.51
  18,737,574
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  11,608 11,644
  0.4
  10,797,089
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  10,013 9,980
  -1.98
  5,562,695
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  4,302 4,300
  -0.26
  28,230,273
 • مخابرات
  همراه
  16,278 16,277
  -2.08
  3,709,061
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,746 2,712
  -4.98
  49,406,540
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  12,467 12,571
  -0.38
  11,167,099
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  83,373 83,580
  1.12
  90,479
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  10,367 10,621
  4.99
  5,778,094
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  3,517 3,524
  4.97
  17,065,973
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,663 5,640
  -2.35
  17,931,455
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,951 3,990
  1.76
  4,319,726
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  11,564 11,479
  -4.09
  5,300,347
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  13,180 13,180
  4.99
  753,535
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,934 4,998
  1.94
  14,242,335
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,084 6,000
  -0.96
  2,832,615
 • محصولات شیمیایی
  جم
  15,678 15,693
  5
  35,148,314
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  12,514 12,500
  -0.77
  9,446,448
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,098 5,030
  -3.79
  3,877,646
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  12,009 11,900
  -1.21
  3,090,722
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  3,343 3,353
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  18,762 18,953
  4.99
  10,851,914
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  6,017 6,019
  -1.78
  38,666,657
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  5,595 5,575
  -2.21
  7,259,556
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  2,909 2,944
  4.99
  2,105,698
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  22,432 22,120
  -2.74
  365,690
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,837 9,872
  5
  194,547,067
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  16,180 16,160
  -1.36
  2,453,796
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  14,007 14,077
  -1.26
  1,723,693
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  39,578 40,372
  5
  991,770
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  62,145 62,000
  -0.73
  560,006
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  4,385 4,343
  -1.94
  7,830,959
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  67,841 67,949
  0.44
  369,697
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  4,535 4,549
  0
  3,543,366
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  16,904 17,090
  1.78
  4,144,817
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  26,406 26,310
  -2.85
  1,254,256
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  34,409 34,510
  -2.05
  3,106,764
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  4,061 4,028
  -3.29
  18,562,258
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,003,000 1,003,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,015,763 1,016,998
  0.24
  4,128
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  10
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  952,146 953,119
  0.38
  39
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  999,999 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  950,000 950,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  975,000 975,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  914,104 910,022
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  920,000 920,000
  0.25
  1
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  986,000 986,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  970,001 970,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  907,902 907,902
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  919,000 919,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  918,598 918,600
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  852,073 861,000
  2.22
  6,703
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  873,880 871,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  810,000 810,000
  1.25
  30
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  999,997 990,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  790,000 790,000
  -0.34
  10
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  634,555 634,555
  -4.05
  1,201
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  886,666 886,666
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  885,000 885,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  1,001,950 1,001,950
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  945,000 945,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  869,740 855,000
  -3.7
  6,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0.5
  100
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  844,625 844,625
  5
  21
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  1,000,000 1,000,000
  0
  1,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  1,000,007 1,015,050
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  21,820 21,842
  5
  1,103,618
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  4,943 4,980
  5
  19,838,821
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  6,406 6,420
  4.9
  14,768,864
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  24,989 25,000
  4.29
  1,968,116
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  4,121 4,130
  4.98
  24,604,394
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  7,667 7,568
  -3.35
  9,675,930
 • فلزات اساسی
  فولای
  18,781 18,780
  4.68
  10,071,614
 • هتل و رستوران
  سمگا
  8,997 8,899
  -2.44
  34,952,211
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,455 5,473
  4.99
  6,316,919
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,719 3,725
  -0.03
  40,415,774
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  3,935 3,864
  -0.23
  14,782,084
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  74,061 74,195
  -0.75
  1,562,625
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  21,355 21,405
  5
  1,718,808
 • فلزات اساسی
  میدکو
  5,246 5,270
  0.51
  6,527,030
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  3,229 3,229
  4.97
  1,036,878
 • فلزات اساسی
  ذوب
  2,193 2,190
  -2.32
  160,637,695
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  3,297 3,324
  4.99
  7,852,331
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  55,020 55,000
  -2.5
  306,014
 • قند و شکر
  قشیر
  24,497 24,583
  5
  3,491,108
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  9,825 10,050
  4.91
  1,420,748
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  54,480 54,800
  4.92
  1,006,699
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  54,133 54,143
  5
  3,366,946
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  52,802 52,300
  -1.22
  262,651
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  14,505 14,622
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,579 5,579
  4.99
  114,504
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  13,756 14,317
  4.99
  4,131,012
 • فلزات اساسی
  زنگان
  32,487 32,100
  -4.08
  967,245
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  50,308 51,000
  1.11
  783,792
 • فلزات اساسی
  فزرین
  12,077 12,030
  -2.97
  5,980,552
 • قند و شکر
  قچار
  40,757 42,001
  0.11
  421,500
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  43,789 44,400
  0.97
  1,472,546
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  4,215 4,215
  4.98
  2,308,676
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  15,656 15,904
  5
  8,362,746
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  16,415 16,592
  -0.12
  3,881,847
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  11,066 11,249
  -0.64
  2,351,131
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  9,733 9,717
  -2.77
  4,344,359
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  24,293 24,799
  -0.78
  1,729,782
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  15,430 15,692
  5
  2,690,241
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  14,070 13,728
  -4.62
  10,991,946
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  38,654 38,995
  2.33
  1,481,755
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,321 5,293
  -2.27
  7,056,413
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  16,464 16,500
  -3.2
  1,771,089
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  27,094 27,094
  5
  1,701,277
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,057 5,034
  -2.33
  5,432,957
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  26,326 27,054
  5
  1,026,935
 • فلزات اساسی
  ارفع
  6,209 6,239
  -1.92
  3,255,638
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  6,014 6,020
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  6,495 6,539
  4.99
  11,188,856
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  28,119 27,700
  -1.76
  1,125,224
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  5,062 5,112
  1.23
  8,321,205
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  55,640 56,466
  5
  3,684,655
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  40,572 39,243
  0.25
  2,853,801
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  13,263 13,148
  -3.42
  3,592,345
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  3,906 4,000
  2.46
  7,597,964
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  16,951 17,205
  5
  1,960,122
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,000,155 1,000,001
  -0.47
  3,315
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  12,355 12,355
  5
  1,106,646
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  24,981 25,285
  -0.11
  1,088,200
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  28,676 28,698
  5
  1,480,367
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  8,902 9,100
  -1.66
  10,087,770
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  31,900 32,205
  5
  2,612,495
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  4,157 4,130
  -3.35
  8,016,721
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  16,679 16,683
  5
  4,870,306
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  29,973 30,646
  4.44
  642,449
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  32,525 33,000
  1.23
  2,501,466
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  49,456 49,100
  -1.32
  230,579
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,001 4,001
  -0.37
  29,584
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,872 1,005,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  25,777 25,909
  -0.63
  297,711
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  12,990 12,892
  -0.95
  24,350,433
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  24,851 24,999
  5
  893,239
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  8,646 8,601
  -2.55
  1,489,021
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  3,352 3,367
  -1.72
  3,614,876
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  8,130 8,130
  5
  53,668
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  4,171 4,127
  -3.28
  28,910,028
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,002 991,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  18,950 18,999
  -0.87
  1,981,767
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,005,298 1,004,700
  -0.35
  66
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  21,731 21,843
  5
  3,763,538
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,212 14,275
  -0.58
  2,619,909
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,003,007 1,007,977
  0.79
  342
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  33,136 32,800
  2.19
  1,041,187
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  87,197 87,197
  5
  190,290
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  51,477 51,100
  0.11
  904,423
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  30,781 30,500
  1.64
  1,164,573
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  0.5
  1
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  990,000 990,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  8,068 8,156
  3.07
  4,455,100
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  7,534 7,590
  1.96
  9,914,962
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  53,079 53,000
  -2.25
  240,968
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  15,407 15,300
  -1.35
  3,452,445
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  962,640 950,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  970,000 970,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  995,991 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت5
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0