• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  4,387 4,440
  -2.12
  9,176,562
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  10,060 10,077
  -2.36
  1,942,001
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  13,149 13,254
  5
  15,711,263
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  3,971 4,000
  -1.06
  6,772,030
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  6,073 6,150
  0.33
  22,555,905
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,785 2,830
  -2.78
  21,505,508
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  11,867 11,781
  -5
  3,668,365
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,584 2,620
  1.67
  48,924,271
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,405 3,394
  -4.98
  3,627,730
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  15,386 15,600
  -3.2
  2,366,136
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  3,901 3,955
  -2.2
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,412 5,511
  -2.06
  14,234,403
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,857 1,879
  -2.59
  14,453,688
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  6,782 6,744
  -4.99
  10,234,524
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  24,008 23,651
  -3.63
  759,819
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,455 3,441
  -4.81
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  5,269 5,262
  -4.98
  14,419,294
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  518 520
  -1.52
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  471 474
  -2.47
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,502 3,511
  -4.28
  8,369,107
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,054 5,120
  -1.29
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  8,629 8,615
  -4.99
  5,245,650
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  11,193 11,314
  4.99
  7,601,996
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  33,291 34,299
  -0.62
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  25,723 25,697
  -5
  1,423,959
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  8,291 8,286
  -5
  593,257
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  6,899 6,891
  -4.99
  4,070,833
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,542 6,556
  -3.8
  3,491,452
 • فلزات اساسی
  فجر
  14,905 14,849
  -2.5
  517,297
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,351 15,000
  -3.31
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,824 8,860
  -2.21
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,291 4,346
  -1.27
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  15,122 14,760
  -3.24
  2,869,878
 • فلزات اساسی
  فرآور
  57,343 57,000
  -4.51
  2,363,519
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,323 3,289
  -5
  907,340
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  2,769 2,800
  -1.27
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  5,950 6,029
  -3.07
  10,402,787
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,627 6,786
  1.54
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  7,955 8,208
  4.98
  21,140,977
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  4,730 4,700
  -4.99
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,820 5,799
  -5
  9,555,912
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  6,700 6,900
  -0.65
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  13,930 13,803
  -3.69
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,972 3,000
  -4.03
  17,452,130
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  13,563 13,535
  -5
  1,171,378
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  47,277 47,900
  3.93
  132,057
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  11,533 11,800
  -2.29
  4,481,016
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,303 3,308
  4.98
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,841 3,851
  -4.68
  5,711,235
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  13,310 13,500
  -2.04
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,445 4,445
  4.98
  1,186,154
 • فلزات اساسی
  فلوله
  15,594 15,645
  -3.73
  5,421,325
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,306 2,370
  0.34
  12,672,113
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  3,027 3,027
  -4.99
  12,231,202
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,201 4,251
  -2.07
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  9,896 9,999
  -1.52
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  13,660 13,660
  5
  2,100,562
 • مخابرات
  اخابر
  3,704 3,734
  -3.56
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  17,906 17,905
  -3.77
  710,255
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  8,594 8,690
  -3.74
  2,583,090
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,699 1,720
  -3.1
  16,596,782
 • فلزات اساسی
  فملی
  4,870 4,999
  0.93
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  4,839 4,875
  -3.6
  3,790,029
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  6,365 6,347
  -5.75
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  19,703 19,320
  -4.54
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  6,377 6,419
  1.18
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  17,985 18,997
  0.97
  1,254,524
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  6,707 6,690
  -5
  4,252,488
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,300 4,275
  -4.98
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  15,011 15,100
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  5,999 6,055
  -3.27
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  12,748 12,843
  -1.39
  1,963,605
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,384 7,499
  -1.59
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  7,065 7,100
  -0.85
  9,280,995
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  68,102 68,199
  -1.88
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  23,149 22,999
  -4.05
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  13,098 13,150
  -3.54
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  31,958 32,000
  -2.78
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  10,561 10,612
  -3.66
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,495 1,500
  -4.46
  38,764,466
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,589 7,640
  4.99
  16,758,278
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,926 1,951
  -3.37
  131,446,169
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,071 2,080
  -3.66
  16,632,177
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  13,265 13,403
  -3.67
  3,507,681
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  6,996 6,956
  -5
  1,157,219
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,531 3,601
  -0.58
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,690 3,793
  -2.12
  2,537,476
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  8,123 8,194
  -3.57
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,494 4,589
  0.09
  16,791,447
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,073 4,090
  -3.81
  20,050,113
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  14,829 15,109
  -1.9
  1,208,893
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  7,416 7,416
  -5
  835,295
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  7,869 7,899
  -3.73
  1,481,892
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  4,021 4,040
  -4.31
  7,624,007
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  10,209 10,263
  4.99
  5,132,346
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,720 1,713
  -4.83
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,692 5,651
  -4.99
  1,211,242
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  5,014 4,997
  -4.36
  7,777,573
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  3,239 3,260
  -3.81
  3,640,994
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,068 3,119
  -2.16
  13,697,032
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  1,658 1,651
  -4.07
  20,457,552
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,207 3,208
  -0.16
  9,046,012
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,149 5,199
  -3.13
  2,868,803
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,542 2,556
  -2.14
  14,957,890
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,377 2,365
  -4.98
  14,739,159
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,609 3,607
  -4.98
  1,994,394
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  12,384 12,384
  4.99
  3,426,272
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  6,284 6,219
  -5
  4,619,076
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  17,219 17,144
  -5
  475,769
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,082 3,083
  -4.85
  9,820,493
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  10,818 10,909
  5
  138,652
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,229 5,200
  -4.99
  5,167,674
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  5,123 5,096
  0.95
  6,348,874
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  11,941 11,899
  -4.18
  1,113,293
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  8,161 8,134
  -5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,974 3,969
  -4.96
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  7,822 7,716
  -5
  532,600
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,273 8,439
  2.49
  4,287,251
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,692 2,701
  -2.39
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,507 1,528
  -2.05
  71,189,107
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,871 6,930
  2.85
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,130 2,180
  -0.73
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,238 4,336
  -1.57
  17,727,425
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  10,585 10,562
  -4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,643 23,895
  -3.07
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,316 6,400
  -0.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  16,028 16,278
  -1.99
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  4,182 4,241
  1.44
  6,601,031
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,815 1,811
  -4.98
  70,595,178
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,602 2,680
  3.92
  45,023,353
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  17,748 18,000
  -2.13
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  12,780 12,700
  -1.24
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  12,780 12,780
  -1.24
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  7,501 7,487
  -5
  1,106,836
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  12,722 12,722
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  12,722 12,950
  -1.63
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  12,722 12,722
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  12,722 12,722
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  5,952 6,120
  4.37
  1,974,863
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  33,766 34,206
  -3.28
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  5,480 5,518
  -3.63
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  23,416 23,235
  -5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  10,655 10,997
  -0.08
  3,565,010
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  33,834 34,450
  -1.7
  211,865
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  26,279 26,189
  -5
  777,431
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,561 3,547
  -4.39
  11,105,219
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,786 4,875
  -2.81
  11,074,450
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,677 2,719
  -2.96
  19,563,545
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  69,530 71,150
  -2.2
  788,942
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,158 6,230
  -3.46
  3,425,425
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  20,623 20,741
  5
  518,518
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  8,893 8,900
  -4.74
  3,076,664
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  1,995 2,033
  -1.98
  6,867,957
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  36,467 36,170
  -5
  1,034,261
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,683 2,693
  -4.2
  8,383,219
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  23,103 23,076
  -5
  368,266
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  28,468 28,700
  -3.76
  964,328
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  8,586 8,870
  1.45
  4,326,901
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  15,086 15,400
  4.46
  857,511
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  6,623 6,612
  -5
  883,050
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  89,181 93,999
  2.63
  160,779
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  53,719 54,249
  -3.51
  73,022
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  6,765 6,910
  -2.51
  2,384,974
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  14,663 15,005
  5
  1,068,643
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  21,127 21,450
  -2.73
  1,538,810
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  39,597 40,250
  -2.94
  553,589
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  21,020 21,400
  -0.75
  509,487
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  18,693 18,637
  -5
  682,416
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,032 7,054
  -2.98
  31,348,991
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  31,773 32,202
  -3.12
  625,207
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,357 3,388
  -3.42
  5,550,752
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  4,462 4,458
  -4.99
  5,666,666
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  15,250 15,400
  -3.92
  696,624
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  45,593 45,193
  -5
  523,766
 • قند و شکر
  قصفها
  30,167 31,000
  -1.23
  768,263
 • قند و شکر
  قزوین
  14,936 14,849
  -5
  2,326,967
 • قند و شکر
  قهکمت
  25,520 25,441
  -5
  1,206,640
 • قند و شکر
  قشهد
  16,401 16,425
  -4.15
  652,173
 • قند و شکر
  قلرست
  11,352 11,336
  -4.99
  591,319
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  69,325 70,000
  -2.04
  82,461
 • قند و شکر
  قمرو
  18,638 18,620
  -4.82
  355,398
 • قند و شکر
  قنیشا
  15,034 14,959
  -5
  771,347
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  25,928 26,224
  5
  2,590,902
 • قند و شکر
  قپیرا
  33,443 33,905
  2.3
  24,139
 • قند و شکر
  قثابت
  18,220 18,069
  -5
  1,299,463
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  15,141 15,397
  4.8
  1,871,731
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  22,196 22,196
  -5
  459,570
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  22,189 22,883
  5
  908,551
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  14,314 14,314
  -5
  943,237
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,928 3,941
  -3.55
  9,230,880
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  6,308 6,308
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  6,432 6,389
  -5
  2,903,983
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  19,069 19,127
  -2.87
  413,785
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  37,561 38,399
  1.96
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  10,320 10,321
  4.99
  1,137,550
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  26,286 26,396
  -1.53
  133,629
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  40,372 40,993
  -3.35
  129,946
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  11,741 11,960
  -2.94
  1,590,777
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  20,769 20,724
  -5
  70,711
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,580 4,650
  -3.31
  9,203,762
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  11,680 12,400
  4.87
  5,485,111
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  24,851 25,100
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  51,543 52,990
  -1.2
  701,445
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  9,300 9,244
  -4.99
  337,524
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,020 5,998
  -3.01
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  9,051 9,200
  -1.61
  1,780,243
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  30,672 30,346
  -5
  85,523
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  22,814 22,900
  -3.23
  294,247
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  11,028 10,951
  -5
  2,957,694
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  40,185 40,650
  -3.45
  177,515
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,135 4,114
  -4.99
  13,019,910
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  12,175 12,150
  -5
  1,978,065
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,206 2,227
  -3.47
  49,326,733
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  5,366 5,682
  -0.25
  51,801,825
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,417 2,440
  -3.33
  17,945,436
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  27,174 27,700
  -2.87
  1,923,537
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  7,099 7,049
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  6,052 6,036
  -4.99
  2,996,969
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  28,626 28,517
  -4.65
  78,738
 • منسوجات
  نمرینو
  22,302 22,220
  -5
  173,982
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,543 4,522
  -5
  3,111,932
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  22,352 22,332
  -5
  1,815,066
 • فلزات اساسی
  فنورد
  26,107 25,900
  -1.77
  35,259
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  16,153 16,085
  -5
  1,263,022
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  19,947 19,947
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  7,942 7,909
  -4.95
  5,686,536
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  33,397 32,897
  2.06
  986,286
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  2,446 2,518
  4.96
  60,641,865
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,301 2,337
  -2.79
  7,263,803
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  15,525 15,779
  5
  6,250,422
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  30,499 29,896
  -5
  143,107
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  15,064 15,292
  5
  2,346,124
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  16,826 17,368
  -0.34
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  8,516 8,554
  -4.04
  766,240
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,282 1,299
  -3.13
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,931 3,875
  -3.37
  22,335,660
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  27,001 26,850
  -4.86
  684,539
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  26,358 26,090
  -2.95
  166,598
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  8,743 8,742
  -5
  2,948,052
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,798 1,803
  4.95
  134,101,653
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  5,028 5,042
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  7,672 7,726
  4.99
  3,564,578
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  17,840 17,840
  -5
  248,907
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  15,959 15,950
  -0.88
  578,719
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  21,643 21,628
  -5
  386,560
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  13,020 12,928
  0.17
  3,210,205
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,851 2,861
  -3.25
  9,536,290
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  9,505 9,753
  5
  249,504
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  32,481 32,687
  5
  1,250,785
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  10,479 10,630
  0.88
  3,113,725
 • فلزات اساسی
  فسپا
  12,109 12,202
  -3.07
  1,001,027
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  19,854 20,845
  5
  54
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  15,390 15,391
  4.99
  7,329,174
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  20,240 20,000
  -0.32
  862,348
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  10,224 10,178
  -4.99
  1,712,298
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  14,324 14,603
  1.22
  3,323,185
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  5,437 5,470
  -3.49
  2,286,779
 • قند و شکر
  قشکر
  18,716 18,886
  -2.77
  2,306,735
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  9,114 9,050
  -1.9
  8,219,936
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  7,555 7,650
  -3.59
  1,712,379
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  7,384 7,318
  -5
  2,624,326
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  53,721 53,499
  0.68
  61,814
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,482 7,551
  -2.44
  780,809
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,656 5,829
  -0.36
  3,605,932
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  26,210 25,502
  -5
  28,280
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  28,028 29,306
  5
  10,048
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,411 3,406
  -4.99
  3,042,138
 • فلزات اساسی
  فسرب
  25,179 25,371
  5
  2,672,466
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  21,458 21,453
  -5
  215,392
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  22,892 23,500
  0.8
  898,403
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  80,660 82,587
  4.9
  42,950
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  8,358 8,377
  4.99
  6,129,147
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,470 1,487
  -3.5
  34,880,844
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  10,812 10,990
  -2.25
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  25,280 25,138
  -5
  211,915
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  17,548 17,548
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  55,735 57,000
  -2.13
  82,579
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  15,807 16,130
  -0.29
  1,070,218
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  19,609 20,100
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  13,273 13,089
  -4.99
  68,216
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  13,690 13,828
  -1.85
  1,535,140
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  3,173 3,160
  -4.99
  6,033,341
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  13,499 13,461
  -5
  803,083
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  5,771 5,800
  -4.08
  1,997,234
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  9,058 9,023
  -4.99
  2,356,039
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  22,367 22,499
  -3.73
  2,827,723
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,604 7,680
  -3.48
  3,075,062
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,470 3,450
  -4.56
  25,902,951
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,339 4,324
  -4.99
  9,538,075
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  6,561 6,540
  -1.79
  8,085,848
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  2,704 2,702
  -4.32
  0
 • مخابرات
  همراه
  12,736 12,713
  -1.79
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,073 2,060
  -3.83
  5,973,304
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  63,231 64,050
  0.72
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  5,201 5,150
  -4.88
  3,718,548
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  6,809 6,840
  -2.95
  3,690,697
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,189 2,187
  -4.95
  22,585,036
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,031 5,059
  -3.14
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  2,913 2,965
  -3.14
  2,443,960
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,546 9,730
  -1.45
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  8,264 8,235
  -5
  3,968,907
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,546 3,540
  -1.99
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,132 4,119
  2.08
  7,070,047
 • محصولات شیمیایی
  جم
  12,692 12,652
  -0.84
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,828 9,976
  -2.94
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  2,942 3,061
  -0.84
  1,051,867
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  8,849 8,873
  -4.39
  5,173,413
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,488 2,495
  -1.27
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  16,438 16,580
  -3.36
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,947 5,950
  -4.68
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  4,163 4,161
  -2.67
  7,432,977
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,977 1,973
  -4.96
  5,864,195
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  18,439 19,000
  0.06
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  13,093 13,450
  3.14
  4,381,522
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,122 9,086
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  9,298 9,210
  -3.1
  324,903
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  14,182 13,980
  -4.77
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  13,243 13,219
  -4.99
  538,336
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  29,324 29,288
  -5
  534,570
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  45,001 45,798
  -0.16
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,004 2,998
  -3.1
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  58,946 59,000
  -0.92
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  2,883 2,882
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  12,961 13,099
  -2.42
  7,953,392
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  18,380 18,160
  -4.89
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,391 27,502
  -2.48
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,695 2,720
  -2.4
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,019,999 1,019,999
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,017,733 1,016,606
  -0.08
  7,439
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  937,945 949,850
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  430
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  985,150 985,150
  2.78
  262
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  914,000 914,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  928,212 929,500
  0.11
  397
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  948,602 948,602
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  953,684 945,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,309 960,309
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  930,000 930,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  914,000 914,000
  -0.44
  10
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  880,978 880,000
  1.53
  510
 • مخابرات
  صخابر102
  791,632 784,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  913,219 911,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  817,900 817,900
  5
  100
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  765,000 765,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  879,827 879,827
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  1,000,000 1,000,000
  1.01
  50,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  933,809 933,198
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  850,866 865,101
  5
  1,302
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  -0.88
  100
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  11,002 11,120
  -3.63
  1,601,418
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  2,999 3,020
  -3.45
  32,887,766
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,769 3,753
  -4.99
  4,027,109
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  17,123 17,032
  -5
  659,398
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,338 3,338
  -4.93
  5,928,848
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  7,599 7,586
  -5
  5,914,925
 • فلزات اساسی
  فولای
  7,840 8,070
  0.47
  1,442,003
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,506 7,518
  -4.99
  27,778,962
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,631 5,584
  -3.76
  2,083,865
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  4,606 4,550
  -4.89
  51,050,485
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,246 2,260
  2.12
  11,454,626
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  66,186 66,894
  0.42
  1,149,933
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  8,078 8,500
  2.48
  1,075,465
 • فلزات اساسی
  میدکو
  5,286 5,351
  -0.72
  4,308,412
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,367 2,375
  -4.31
  13,444,983
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,905 1,912
  -3.48
  271,836,710
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  1,699 1,697
  -4.98
  3,456,436
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  41,144 41,750
  -2.48
  203,196
 • قند و شکر
  قشیر
  8,791 8,854
  -4.12
  1,701,685
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  7,727 7,700
  0.48
  729,852
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  24,015 24,646
  5
  844,420
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  45,414 45,000
  -3.03
  4,734,767
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  43,000 44,000
  -2.47
  921,977
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  7,676 7,700
  -3.76
  8,892,731
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,531 5,523
  -4.99
  1,651,584
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  6,148 6,165
  -3.87
  114,707
 • فلزات اساسی
  زنگان
  21,387 21,567
  5
  3,398,954
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  50,072 50,200
  -0.02
  395,011
 • فلزات اساسی
  فزرین
  8,480 8,471
  -4.99
  6,397,810
 • قند و شکر
  قچار
  31,470 31,035
  -5
  98,149
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  41,822 42,291
  -1.55
  1,240,159
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  1,917 1,913
  -4.97
  6,212,316
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,483 8,498
  -4.32
  4,583,138
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  11,787 11,806
  -4.16
  645,134
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  13,597 13,508
  -4.99
  1,677,355
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  6,593 6,690
  2.34
  16,683,041
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  24,516 24,651
  -4.15
  1,238,424
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  8,664 8,673
  5
  8,242,523
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  7,676 7,790
  -2.14
  4,486,249
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  12,159 12,160
  5
  3,393,807
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,866 5,850
  -2.95
  1,273,289
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  16,771 16,638
  -5
  1,602,821
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  20,136 20,600
  -0.62
  958,367
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,292 5,345
  -3.49
  1,193,318
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  14,393 14,390
  -4.37
  363,323
 • فلزات اساسی
  ارفع
  6,869 6,787
  -5
  4,745,424
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,255 3,238
  -4.96
  2,869,624
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  3,120 3,195
  -1.81
  4,343,355
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  17,053 17,260
  -2.67
  509,816
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  3,217 3,330
  -0.15
  5,251,323
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  47,229 47,255
  5
  2,040,994
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  29,678 30,440
  4.83
  578,961
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  7,764 7,778
  -2.32
  2,732,516
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,903 2,936
  1.31
  4,455,469
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  18,446 18,362
  -5
  373,240
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,010,889 1,011,000
  -0.08
  45
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  8,749 8,735
  -4.99
  2,965,190
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  17,274 17,350
  -4.33
  1,187,082
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  18,702 18,658
  -5
  385,322
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,238 5,250
  -3.9
  6,295,847
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  17,054 17,108
  5
  4,004,376
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,849 2,845
  -4.98
  7,022,561
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  9,847 10,115
  0.81
  2,469,298
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  24,639 24,998
  4.84
  1,330,109
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  48,059 47,896
  -5
  320,553
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  50,419 50,005
  -1.18
  187,480
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  2,940 2,997
  -1.19
  2,096,465
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  20,588 20,597
  5
  2,055,415
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  6,280 6,328
  -3.74
  20,015,442
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  12,598 12,598
  4.99
  596,330
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  7,213 7,213
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,866 2,832
  -3.54
  965,310
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  3,985 3,970
  -4.98
  2,696,895
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,230 3,213
  -5
  9,516,203
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  990,000 990,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  11,934 11,900
  -4.91
  4,646,399
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  14,742 15,000
  -2.63
  676,187
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  15,094 15,240
  -2.33
  2,649,886
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,010,503 1,010,503
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  20,225 20,553
  5
  1,477,328
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  26,947 26,947
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  32,054 32,455
  5
  3,037,094
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  27,168 27,250
  -3.86
  500,252
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  966,446 966,446
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  6,607 6,596
  -5
  2,472,936
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,323 4,306
  -4.99
  9,979,741
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  36,452 37,580
  -0.12
  641,323
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  12,306 12,302
  -5
  3,549,454
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  982,502 982,502
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  959,000 959,000
  1.9
  1,000
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  990,000 990,000
  2.8
  100
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  990,000 990,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد27
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  979,411 979,411
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  940,200 940,200
  0.02
  500
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  2,559 2,590
  -2.26
  37,916,848
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  5,088 5,090
  -4.34
  8,566,478
 • هتل و رستوران