"خکاوه"

P/E گروه
6.9577
P/E
----
EPS
-2188.9664
بازده 90 روزه
-29.99 %
بازده 30 روزه
-8.59 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
21961959.2889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
1,926
قیمت پایانی:
1,934
تغییر قیمت پایانی:
2.55
درصد تغییر قیمت پایانی:
48 %
بیشترین قیمت:
1,942
کمترین قیمت:
1,895
بهترین قیمت خرید:
1,926
بهترین قیمت فروش:
1,936
بهترین حجم خرید:
10,366
بهترین حجم فروش:
40,000
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
1,934
قیمت مرجع:
1,886
بیشترین قیمت مجاز:
1,942
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,716
ارزش معاملات:
33,957,759,160
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
40 %
تعداد معاملات:
1716