"ذوب"

P/E گروه
8.012
P/E
28.877
EPS
102.8154
بازده 90 روزه
67.74 %
بازده 30 روزه
33.44 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
20.2 %
میانگین حجم 90 روزه
229238522.1444
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
2,969
قیمت پایانی:
2,891
تغییر قیمت پایانی:
2.23
درصد تغییر قیمت پایانی:
63 %
بیشترین قیمت:
2,969
کمترین قیمت:
2,748
بهترین قیمت خرید:
2,969
بهترین قیمت فروش:
2,970
بهترین حجم خرید:
13,901,865
بهترین حجم فروش:
19,755
بهترین تعداد خرید:
330
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
2,811
قیمت مرجع:
2,828
بیشترین قیمت مجاز:
2,969
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
30,319
ارزش معاملات:
1,524,354,674,209
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
141 %
تعداد معاملات:
30319