"سخواف"

P/E گروه
25.805
P/E
----
EPS
-40.8744
بازده 90 روزه
82.7 %
بازده 30 روزه
13.9 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
2687077.3
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
5,934
قیمت پایانی:
5,831
تغییر قیمت پایانی:
1.2
درصد تغییر قیمت پایانی:
69 %
بیشترین قیمت:
5,934
کمترین قیمت:
5,670
بهترین قیمت خرید:
5,934
بهترین قیمت فروش:
5,945
بهترین حجم خرید:
112,071
بهترین حجم فروش:
5,651
بهترین تعداد خرید:
33
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
5,850
قیمت مرجع:
5,762
بیشترین قیمت مجاز:
5,934
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,780
ارزش معاملات:
36,762,521,762
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
172 %
تعداد معاملات:
1780