"سفار"

P/E گروه
13.4857
P/E
31.093
EPS
1022.3519
بازده 90 روزه
70.46 %
بازده 30 روزه
49.91 %
میانگین درصد DPS
60.23
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
1 %
میانگین حجم 90 روزه
3559.1444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
31,788
قیمت پایانی:
30,340
تغییر قیمت پایانی:
0.21
درصد تغییر قیمت پایانی:
65 %
بیشترین قیمت:
31,788
کمترین قیمت:
31,788
بهترین قیمت خرید:
31,700
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
941
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
5
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
31,788
قیمت مرجع:
30,275
بیشترین قیمت مجاز:
31,788
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2
ارزش معاملات:
127,152,000
حجم مبنا:
93,200
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
1513 %
تعداد معاملات:
2