"سمتاز"

P/E گروه
13.4857
P/E
9.0042
EPS
1167.2267
بازده 90 روزه
31.38 %
بازده 30 روزه
18.85 %
میانگین درصد DPS
94.25
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
62433.9667
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
10,510
قیمت پایانی:
10,510
تغییر قیمت پایانی:
3
درصد تغییر قیمت پایانی:
306 %
بیشترین قیمت:
10,510
کمترین قیمت:
10,510
بهترین قیمت خرید:
10,510
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
80,382
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
3
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
10,510
قیمت مرجع:
10,204
بیشترین قیمت مجاز:
10,510
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
22
ارزش معاملات:
220,720,510
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
306 %
تعداد معاملات:
22