"شپلی"

P/E گروه
5.6915
P/E
----
EPS
-281.7757
بازده 90 روزه
-36.22 %
بازده 30 روزه
26.9 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1398/10/01
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
23285195.1444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
4,803
قیمت پایانی:
4,803
تغییر قیمت پایانی:
2.98
درصد تغییر قیمت پایانی:
139 %
بیشترین قیمت:
4,803
کمترین قیمت:
4,803
بهترین قیمت خرید:
4,803
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
3,810,635
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
488
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
4,803
قیمت مرجع:
4,664
بیشترین قیمت مجاز:
4,803
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
709
ارزش معاملات:
27,162,818,958
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
139 %
تعداد معاملات:
709