"شسینا"

P/E گروه
7.3692
P/E
26.0706
EPS
4370.4355
بازده 90 روزه
56.3 %
بازده 30 روزه
-10.7 %
میانگین درصد DPS
23.26
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
56 %
میانگین حجم 90 روزه
179605.4222
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
113,940
قیمت پایانی:
115,492
تغییر قیمت پایانی:
2.17
درصد تغییر قیمت پایانی:
2458 %
بیشترین قیمت:
117,774
کمترین قیمت:
110,100
بهترین قیمت خرید:
114,000
بهترین قیمت فروش:
114,155
بهترین حجم خرید:
10
بهترین حجم فروش:
10
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
117,500
قیمت مرجع:
113,034
بیشترین قیمت مجاز:
118,685
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,079
ارزش معاملات:
44,144,118,175
حجم مبنا:
12,285
تغییر قیمت:
1
درصد تغییر قیمت:
906 %
تعداد معاملات:
1079