"غپونه"

P/E گروه
77.5777
P/E
53.5887
EPS
516.6943
بازده 90 روزه
-0.86 %
بازده 30 روزه
-3.46 %
میانگین درصد DPS
77.37
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
2762597.9667
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/18
قیمت آخرین معامله:
27,689
قیمت پایانی:
27,902
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
29,179
کمترین قیمت:
27,689
بهترین قیمت خرید:
0
بهترین قیمت فروش:
27,689
بهترین حجم خرید:
0
بهترین حجم فروش:
4,000
بهترین تعداد خرید:
0
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/4/18
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
29,179
قیمت مرجع:
27,902
بیشترین قیمت مجاز:
28,739
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
716,795
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
-213 %
تعداد معاملات:
0