"غدشت"

P/E گروه
57.7177
P/E
120.8951
EPS
1410.8095
بازده 90 روزه
31.6 %
بازده 30 روزه
31.6 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/03/30
درصد شناور آزاد
10 %
میانگین حجم 90 روزه
32106.7111
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
170,560
قیمت پایانی:
163,780
تغییر قیمت پایانی:
0.82
درصد تغییر قیمت پایانی:
1340 %
بیشترین قیمت:
170,560
کمترین قیمت:
170,560
بهترین قیمت خرید:
170,560
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
1,249,796
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
324
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
170,560
قیمت مرجع:
162,440
بیشترین قیمت مجاز:
170,560
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
26
ارزش معاملات:
9,124,448,320
حجم مبنا:
323,708
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
8120 %
تعداد معاملات:
26