"غگلستا"

P/E گروه
104.4546
P/E
209.8855
EPS
439.025
بازده 90 روزه
13.4 %
بازده 30 روزه
17.67 %
میانگین درصد DPS
91.12
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
15.04 %
میانگین حجم 90 روزه
958322.7778
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
92,145
قیمت پایانی:
90,053
تغییر قیمت پایانی:
2.62
درصد تغییر قیمت پایانی:
2295 %
بیشترین قیمت:
92,145
کمترین قیمت:
92,145
بهترین قیمت خرید:
92,145
بهترین قیمت فروش:
92,145
بهترین حجم خرید:
1,574,121
بهترین حجم فروش:
2,965
بهترین تعداد خرید:
371
بهترین تعداد فروش:
4
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
92,145
قیمت مرجع:
87,758
بیشترین قیمت مجاز:
92,145
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
438
ارزش معاملات:
30,042,771,510
حجم مبنا:
623,232
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
4387 %
تعداد معاملات:
438