"غگلستا"

P/E گروه
33.5768
P/E
113.5681
EPS
459.275
بازده 90 روزه
279.87 %
بازده 30 روزه
36.62 %
میانگین درصد DPS
126.18
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
15.04 %
میانگین حجم 90 روزه
659735.9778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
54,417
قیمت پایانی:
54,417
تغییر قیمت پایانی:
5
درصد تغییر قیمت پایانی:
2591 %
بیشترین قیمت:
54,417
کمترین قیمت:
54,417
بهترین قیمت خرید:
54,417
بهترین قیمت فروش:
55,027
بهترین حجم خرید:
259,037
بهترین حجم فروش:
60
بهترین تعداد خرید:
216
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
54,417
قیمت مرجع:
51,826
بیشترین قیمت مجاز:
54,417
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
309
ارزش معاملات:
16,441,824,465
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
2591 %
تعداد معاملات:
309