"فافزا"

P/E گروه
4.9435
P/E
32.8067
EPS
728.9667
بازده 90 روزه
10.96 %
بازده 30 روزه
45.48 %
میانگین درصد DPS
34.75
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
193188.7
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
24,632
قیمت پایانی:
24,632
تغییر قیمت پایانی:
3
درصد تغییر قیمت پایانی:
717 %
بیشترین قیمت:
24,632
کمترین قیمت:
24,632
بهترین قیمت خرید:
24,632
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
99,352
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
48
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
24,632
قیمت مرجع:
23,915
بیشترین قیمت مجاز:
24,632
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
19
ارزش معاملات:
1,032,499,544
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
717 %
تعداد معاملات:
19