"فمراد"

P/E گروه
5.1784
P/E
----
EPS
-337.7174
بازده 90 روزه
52.17 %
بازده 30 روزه
14.56 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
44 %
میانگین حجم 90 روزه
669527.9889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
28,000
قیمت پایانی:
27,916
تغییر قیمت پایانی:
1.75
درصد تغییر قیمت پایانی:
480 %
بیشترین قیمت:
28,540
کمترین قیمت:
26,550
بهترین قیمت خرید:
0
بهترین قیمت فروش:
28,000
بهترین حجم خرید:
0
بهترین حجم فروش:
700
بهترین تعداد خرید:
0
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
27,000
قیمت مرجع:
27,436
بیشترین قیمت مجاز:
28,807
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
20,031
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
564 %
تعداد معاملات:
0