"قشرین"

P/E گروه
21.3292
P/E
147.7487
EPS
81.9161
بازده 90 روزه
24.13 %
بازده 30 روزه
21.2 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1398/06/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
2057138.4
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
12,103
قیمت پایانی:
11,868
تغییر قیمت پایانی:
1
درصد تغییر قیمت پایانی:
117 %
بیشترین قیمت:
12,103
کمترین قیمت:
11,399
بهترین قیمت خرید:
12,103
بهترین قیمت فروش:
12,114
بهترین حجم خرید:
2,500
بهترین حجم فروش:
127,038
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
4
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
11,399
قیمت مرجع:
11,751
بیشترین قیمت مجاز:
12,103
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2,909
ارزش معاملات:
222,985,665,819
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
352 %
تعداد معاملات:
2909