"قنقش"

P/E گروه
30.9544
P/E
----
EPS
-545.8417
بازده 90 روزه
170.31 %
بازده 30 روزه
32.43 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
293047.1
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
39,465
قیمت پایانی:
39,465
تغییر قیمت پایانی:
2
درصد تغییر قیمت پایانی:
773 %
بیشترین قیمت:
39,465
کمترین قیمت:
39,465
بهترین قیمت خرید:
39,465
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
74,057
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
47
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
39,465
قیمت مرجع:
38,692
بیشترین قیمت مجاز:
39,465
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
13
ارزش معاملات:
2,028,816,720
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
773 %
تعداد معاملات:
13