"قنقش"

P/E گروه
21.3292
P/E
37.2471
EPS
384.5396
بازده 90 روزه
-4.51 %
بازده 30 روزه
-6.42 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1397/12/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
138171.9667
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
14,323
قیمت پایانی:
14,312
تغییر قیمت پایانی:
1.92
درصد تغییر قیمت پایانی:
269 %
بیشترین قیمت:
14,323
کمترین قیمت:
14,002
بهترین قیمت خرید:
14,002
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
1,635
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
14,252
قیمت مرجع:
14,043
بیشترین قیمت مجاز:
14,323
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
69
ارزش معاملات:
1,802,211,407
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
280 %
تعداد معاملات:
69