"کبافق"

P/E گروه
7.36
P/E
14.7812
EPS
5239.1012
بازده 90 روزه
58.7 %
بازده 30 روزه
-5.47 %
میانگین درصد DPS
10.53
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
22 %
میانگین حجم 90 روزه
455121.8444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
77,440
قیمت پایانی:
77,078
تغییر قیمت پایانی:
1.02
درصد تغییر قیمت پایانی:
778 %
بیشترین قیمت:
78,506
کمترین قیمت:
76,504
بهترین قیمت خرید:
75,500
بهترین قیمت فروش:
78,000
بهترین حجم خرید:
580
بهترین حجم فروش:
15
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
78,506
قیمت مرجع:
76,300
بیشترین قیمت مجاز:
80,115
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
395
ارزش معاملات:
6,913,421,481
حجم مبنا:
81,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
1140 %
تعداد معاملات:
395