"کدما"

P/E گروه
8.5972
P/E
51.5601
EPS
1874.4333
بازده 90 روزه
44.12 %
بازده 30 روزه
-8.92 %
میانگین درصد DPS
25.71
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
19 %
میانگین حجم 90 روزه
148598.6778
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
260,106
قیمت پایانی:
260,106
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
12386 %
بیشترین قیمت:
260,106
کمترین قیمت:
260,106
بهترین قیمت خرید:
260,106
بهترین قیمت فروش:
260,106
بهترین حجم خرید:
485,377
بهترین حجم فروش:
1
بهترین تعداد خرید:
556
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
260,106
قیمت مرجع:
247,720
بیشترین قیمت مجاز:
260,106
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
160
ارزش معاملات:
123,250,187,676
حجم مبنا:
211,933
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
12386 %
تعداد معاملات:
160