"کدما"

P/E گروه
7.36
P/E
55.866
EPS
980.9
بازده 90 روزه
25.98 %
بازده 30 روزه
-12.32 %
میانگین درصد DPS
25.71
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
19 %
میانگین حجم 90 روزه
107308.4333
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
54,799
قیمت پایانی:
54,054
تغییر قیمت پایانی:
-1.01
درصد تغییر قیمت پایانی:
-551 %
بیشترین قیمت:
55,990
کمترین قیمت:
53,306
بهترین قیمت خرید:
53,300
بهترین قیمت فروش:
56,200
بهترین حجم خرید:
752
بهترین حجم فروش:
20
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
53,601
قیمت مرجع:
54,605
بیشترین قیمت مجاز:
57,335
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
103
ارزش معاملات:
2,500,870,242
حجم مبنا:
12,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
194 %
تعداد معاملات:
103