"کطبس"

P/E گروه
24.2759
P/E
17.8463
EPS
1287.0432
بازده 90 روزه
51.52 %
بازده 30 روزه
26.2 %
میانگین درصد DPS
64.36
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
46 %
میانگین حجم 90 روزه
1915922.3111
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
22,969
قیمت پایانی:
23,043
تغییر قیمت پایانی:
-1.62
درصد تغییر قیمت پایانی:
-379 %
بیشترین قیمت:
23,600
کمترین قیمت:
22,348
بهترین قیمت خرید:
22,900
بهترین قیمت فروش:
23,000
بهترین حجم خرید:
21,753
بهترین حجم فروش:
50,634
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
4
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
22,348
قیمت مرجع:
23,422
بیشترین قیمت مجاز:
24,593
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
959
ارزش معاملات:
30,159,846,368
حجم مبنا:
74,000
تغییر قیمت:
-2
درصد تغییر قیمت:
-453 %
تعداد معاملات:
959