"کهرام"

P/E گروه
13.366
P/E
----
EPS
-168.7867
بازده 90 روزه
48.05 %
بازده 30 روزه
25.02 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
162639.0222
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
11,548
قیمت پایانی:
11,548
تغییر قیمت پایانی:
3
درصد تغییر قیمت پایانی:
336 %
بیشترین قیمت:
11,548
کمترین قیمت:
11,548
بهترین قیمت خرید:
11,548
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
9,914
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
4
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
11,548
قیمت مرجع:
11,212
بیشترین قیمت مجاز:
11,548
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
8
ارزش معاملات:
198,960,492
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
336 %
تعداد معاملات:
8