"لکما"

P/E گروه
33.206
P/E
----
EPS
-115.444
بازده 90 روزه
-6.64 %
بازده 30 روزه
23.07 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
23614394.3444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/25
قیمت آخرین معامله:
4,262
قیمت پایانی:
4,260
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
4,262
کمترین قیمت:
4,153
بهترین قیمت خرید:
4,064
بهترین قیمت فروش:
4,305
بهترین حجم خرید:
1,000
بهترین حجم فروش:
1,215
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/25
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
4,262
قیمت مرجع:
4,260
بیشترین قیمت مجاز:
4,387
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
2 %
تعداد معاملات:
0