"نبورس"

P/E گروه
<
P/E
<
EPS
<
بازده 90 روزه
0 %
بازده 30 روزه
0 %
میانگین درصد DPS
<
سال مالی
<
درصد شناور آزاد
0 %
میانگین حجم 90 روزه
<
اطلاعات آخرین معامله 1278/10/11
قیمت آخرین معامله:
0
قیمت پایانی:
1
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
0
کمترین قیمت:
0
بهترین قیمت خرید:
0
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
0
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
0
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1278/10/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
0
قیمت مرجع:
1
بیشترین قیمت مجاز:
1
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
30,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
-1 %
تعداد معاملات:
0