"نمرینو"

P/E گروه
42.9506
P/E
240.0132
EPS
269.1102
بازده 90 روزه
70.6 %
بازده 30 روزه
12.9 %
میانگین درصد DPS
11.15
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
39 %
میانگین حجم 90 روزه
269133.8778
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
64,590
قیمت پایانی:
61,940
تغییر قیمت پایانی:
0.68
درصد تغییر قیمت پایانی:
420 %
بیشترین قیمت:
64,590
کمترین قیمت:
64,590
بهترین قیمت خرید:
64,590
بهترین قیمت فروش:
116,620
بهترین حجم خرید:
266,058
بهترین حجم فروش:
450
بهترین تعداد خرید:
73
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
64,590
قیمت مرجع:
61,520
بیشترین قیمت مجاز:
64,590
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
52
ارزش معاملات:
7,232,400,660
حجم مبنا:
825,491
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
3070 %
تعداد معاملات:
52