"وارس"

P/E گروه
27.514
P/E
35.6389
EPS
4588.78
بازده 90 روزه
181.45 %
بازده 30 روزه
56.23 %
میانگین درصد DPS
10.43
سال مالی
1399/09/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
525233.6889
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
163,539
قیمت پایانی:
163,539
تغییر قیمت پایانی:
3
درصد تغییر قیمت پایانی:
4763 %
بیشترین قیمت:
163,539
کمترین قیمت:
163,539
بهترین قیمت خرید:
163,539
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
235,629
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
170
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
163,539
قیمت مرجع:
158,776
بیشترین قیمت مجاز:
163,539
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
95
ارزش معاملات:
26,733,556,791
حجم مبنا:
135,158
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
4763 %
تعداد معاملات:
95