"وتعاون"

P/E گروه
12.6587
P/E
37.4444
EPS
53.9467
بازده 90 روزه
34.67 %
بازده 30 روزه
12.91 %
میانگین درصد DPS
57.41
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
1824989.6667
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/11
قیمت آخرین معامله:
2,020
قیمت پایانی:
2,001
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
2,050
کمترین قیمت:
1,972
بهترین قیمت خرید:
0
بهترین قیمت فروش:
2,088
بهترین حجم خرید:
0
بهترین حجم فروش:
18,250
بهترین تعداد خرید:
0
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
2,000
قیمت مرجع:
2,001
بیشترین قیمت مجاز:
2,061
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
19 %
تعداد معاملات:
0