"وسالت"

P/E گروه
3.9332
P/E
----
EPS
-220.464
بازده 90 روزه
45.04 %
بازده 30 روزه
19.29 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
23892.2222
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
2,882
قیمت پایانی:
2,882
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
0
کمترین قیمت:
0
بهترین قیمت خرید:
2,939
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
2,796,633
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
61
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
0
قیمت مرجع:
2,882
بیشترین قیمت مجاز:
2,939
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
0 %
تعداد معاملات:
0