"وسین"

P/E گروه
30.8638
P/E
33.3895
EPS
607.1667
بازده 90 روزه
184.85 %
بازده 30 روزه
95.33 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
10980189.4667
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
20,273
قیمت پایانی:
20,273
تغییر قیمت پایانی:
3
درصد تغییر قیمت پایانی:
590 %
بیشترین قیمت:
20,273
کمترین قیمت:
20,273
بهترین قیمت خرید:
20,273
بهترین قیمت فروش:
20,273
بهترین حجم خرید:
1,115,263
بهترین حجم فروش:
2,100
بهترین تعداد خرید:
246
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
20,273
قیمت مرجع:
19,683
بیشترین قیمت مجاز:
20,273
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
271
ارزش معاملات:
76,437,542,203
حجم مبنا:
1,113,710
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
590 %
تعداد معاملات:
271