"وشمال"

P/E گروه
11.8151
P/E
----
EPS
-37.9984
بازده 90 روزه
252.97 %
بازده 30 روزه
57 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
1302011.3556
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
10,268
قیمت پایانی:
10,268
تغییر قیمت پایانی:
3
درصد تغییر قیمت پایانی:
299 %
بیشترین قیمت:
10,268
کمترین قیمت:
10,268
بهترین قیمت خرید:
10,268
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
788,763
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
52
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
10,268
قیمت مرجع:
9,969
بیشترین قیمت مجاز:
10,268
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
16
ارزش معاملات:
626,697,112
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
299 %
تعداد معاملات:
16