"وشمال"

P/E گروه
7.7573
P/E
----
EPS
-66.7842
بازده 90 روزه
15.3 %
بازده 30 روزه
22.08 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
981239.0889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
3,113
قیمت پایانی:
3,113
تغییر قیمت پایانی:
2.98
درصد تغییر قیمت پایانی:
90 %
بیشترین قیمت:
3,113
کمترین قیمت:
3,113
بهترین قیمت خرید:
3,113
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
91,740
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
12
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
3,113
قیمت مرجع:
3,023
بیشترین قیمت مجاز:
3,113
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
28
ارزش معاملات:
531,121,382
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
90 %
تعداد معاملات:
28