"پشاهن"

P/E گروه
23.0951
P/E
11.9717
EPS
621.7144
بازده 90 روزه
4.99 %
بازده 30 روزه
----
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
1345.3222
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/5
قیمت آخرین معامله:
7,443
قیمت پایانی:
7,443
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
0
کمترین قیمت:
0
بهترین قیمت خرید:
7,815
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
50,130
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/11/5
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
0
قیمت مرجع:
7,443
بیشترین قیمت مجاز:
7,666
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
0 %
تعداد معاملات:
0