"تکشا"

P/E گروه
12.6029
P/E
21.112
EPS
599.5633
بازده 90 روزه
-7.24 %
بازده 30 روزه
-0.17 %
میانگین درصد DPS
63.29
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
31 %
میانگین حجم 90 روزه
1075193.2111
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
12,950
قیمت پایانی:
12,800
تغییر قیمت پایانی:
3.78
درصد تغییر قیمت پایانی:
466 %
بیشترین قیمت:
12,950
کمترین قیمت:
12,420
بهترین قیمت خرید:
12,942
بهترین قیمت فروش:
12,950
بهترین حجم خرید:
187,594
بهترین حجم فروش:
14,309
بهترین تعداد خرید:
5
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
12,685
قیمت مرجع:
12,334
بیشترین قیمت مجاز:
12,950
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
311
ارزش معاملات:
11,433,772,046
حجم مبنا:
43,983
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
616 %
تعداد معاملات:
311