"تکشا"

P/E گروه
37.152
P/E
75.0442
EPS
537.55
بازده 90 روزه
92.58 %
بازده 30 روزه
41.4 %
میانگین درصد DPS
63.29
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
32 %
میانگین حجم 90 روزه
1290108.0111
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
40,340
قیمت پایانی:
38,740
تغییر قیمت پایانی:
0.83
درصد تغییر قیمت پایانی:
320 %
بیشترین قیمت:
40,340
کمترین قیمت:
40,340
بهترین قیمت خرید:
40,340
بهترین قیمت فروش:
40,340
بهترین حجم خرید:
1,735,755
بهترین حجم فروش:
2,488
بهترین تعداد خرید:
301
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
40,340
قیمت مرجع:
38,420
بیشترین قیمت مجاز:
40,340
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
185
ارزش معاملات:
9,615,482,740
حجم مبنا:
1,434,720
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
1920 %
تعداد معاملات:
185